Prawda o modlitwie o uwolnienie

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Modlitwa o uwolnienie

Opublikowano , autor: W8inG4DeatH


Modlitwa odrzucenia złych duchów


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana.
Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna
i tak również umiłował świat, że wysłał Jezusa,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16)

Twój Boski Syn, umierając na Krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask,
abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca Niebieskiego w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu.
Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga,
we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie słowami:
Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie !

A Ty, Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca,
z całej naszej duszy i z całej naszej mocy i miłowali ludzi tak, jak Ty ich umiłowałeś.

Matko nasza i Królowo ! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat,
wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoja łaskę i zmiłowanie.
Posyłaj nam pomoc Twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła,
wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego,
przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana.
Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły,
więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała.
Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas wyprowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego.
Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrytsus Pan ustanowił Pasterzami swojego Kościoła,
wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.


I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia.
Wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy,
wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów,
wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości, Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie !

Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie,
którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga.

Panie Jezu Chryste ! Ty powiedziałeś:
Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18)
a wysyłając uczniów na głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 16,17)
oraz dałeś im władzę i moc pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19). Ufając w Twoje zapewnienie:
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20)
prosimy Cię, nakaż wszystkim złym duchom, aby odeszły od nas i nie wracały więcej.
Rozkaż Swoją mocą +, aby odeszły precz złe duchy
pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa,
kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa,
narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania.

O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela ! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego,
obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia,
bądź dla nas numerem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana !
Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały !

Ojcze Niebieski !My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego,
wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego !
Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Aniołów i ludzi !
Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem,
umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał !
Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela !
Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół !
Wierzymy w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym !

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa,
za naszą duchową Matkę oraz Królową nieba i ziemi !

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - w Maryi Niepokalanej,
w świętym Michale Archaniele w Aniołach i wszystkich Świętych !
Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając:

Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów ! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej !
W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać.

Amen.

(Przeżegnać się wodą święconą i ew. pokropić nią mieszkanie)